Copyrights 2017 - 2018. Made by Zuzanna Lempa & Anna Lempa

 

5 ETAPÓW

mediacji

Wszystkie powyższe zasady ułatwiają wypracowanie porozumienia i zawarcie ugody w atmosferze bezpieczeństwa i komfortu.

Jedno spotkanie trwa ok. 1-2 godzin w zależności od potrzeb.

Spotkania mediacyjne odbywają się z udziałem wszystkich stron.

Szczegóły organizacyjne

Praca nad porozumieniem

to etap, w trakcie którego strony tworzą plan określający ich zobowiązania oraz konkretny sposób ich wdrożenia. Następuje również sprawdzenie porozumienia (ugody) pod kątem poczucia sprawiedliwości oraz zgodności z prawem.

Poszukiwanie rozwiązań i końcowe negocjacje

określenie i nazwanie potrzeb każdej ze stron, określenie wspólnych, różnych i sprzecznych interesów, wskazanie pojawiających się rozwiązań. Stworzenie różnych opcji rozwiązań, analiza opcji pod kątem użyteczności i wykonalności, wybór rozwiązań korzystnych dla stron, analiza wybranych rozwiązań pod kątem możliwości wprowadzenia ich w życie.

Definiowanie kwestii i ustalenie planu mediacji

etap, w którym zostają określone kwestie do rozwiązania oraz kolejność w jakiej będą rozpatrywane.

Wstępne wystąpienia stron

czas, w którym strony określają swoje oczekiwania względem mediacji, przekazują podstawowe informacje dotyczące konfliktu, definiują tematy do dalszej rozmowy.

Wprowadzenie do mediacji

to początek pierwszego spotkania, w trakcie którego wyjaśnię zasady mediacji oraz rolę mediatora

w procesie.

Czego możesz się spodziewać decydując się na mediację?

Mediacje ze mną...

Jeżeli któraś ze stron lub mediator będą mieli taką potrzebę można przeprowadzić spotkania indywidulane. W czasie spotkań indywidulanych obowiązują takie same zasady jak w czasie całego procesu

Co to jest mediacja... i po co?

 

 

Mediacja to...

 

 

 

...  pośredniczenie w sporze mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia. (Słownik Języka Polskiego)

...  zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, bez względu na jego nazwę lub określenie,

w którym przynajmniej dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu, korzystając z pomocy mediatora. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez strony albo może je zaproponować lub zarządzić sąd lub nakazać prawo państwa członkowskiego (art. 3 pkt a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/EC z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych)

...  procedura rozwiązywania konfliktów, w której bezstronna i neutralna trzecia strona towarzyszy stronom konfliktu w procesie uzgodnień, pomagając w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb

i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnego satysfakcjonującego

i świadomego porozumienia. (Agata Gójska „Mediacje rodzinne”)

EFEKTEM MEDIACJI jest usunięcie rzeczywistego źródła konfliktu tak, aby ograniczyć ryzyko dalszych zakłóceń w relacji między stronami

w przyszłości. Mediacja wzmacnia poczucie odpowiedzialności za własne zachowania oraz uczy dialogu i aktywności.

Kiedy na mediację?

Mediację możemy wykorzystać w celu rozwiązywania sporów w bardzo różnych obszarach życia społecznego. Po pomoc do mediatora możesz się zwrócić jeśli konflikt dotyczy np.:

Mediacje rodzinne

sporu pomiędzy małżonkami – obszar okołorozwodowy, separacja

ustalenia zasad kontaktów z dziećmi

ustalenia alimentów

Mediacje

cywilne

podziału majątku lub spadku

wykonania umów i kontraktów

sporu o zapłatę

Mediacje gospodarcze

nieuczciwej konkurencji

praw autorskich

Mediacje

w zakresie

prawa pracy

 

relacji między pracownikiem a pracodawcą – spory o przywrócenie do pracy, mobbing, odszkodowania

Mediacje społeczne

nieuczciwej konkurencji

praw autorskich

Mediacje szkolne

relacji szkolnych: uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel, rodzic-nauczyciel

Mediacje rówieśnicze

 

sporów w grupach rówieśniczych

Mediacje karne

 

relacji pomiędzy ofiarą a sprawcą w celu naprawienia wyrządzonej szkody

Mediacje

w sprawach nieletnich

 

 

nieletnich sprawców czynów karalnych

Zasady mediacji

dobrowolność

Strony sporu przystępują do mediacji dobrowolnie, po decyzji o ich rozpoczęciu w każdej chwili mogą

z niej zrezygnować. Mediacje są przywilejem, z którego strony konfliktu mogą skorzystać. Strony sporu mają również prawo do zmiany mediatora na każdym etapie procesu.

bezstronność

Mediator jest osobą bezstronną, czyli nie narzuca swojej opinii i nie preferuje żadnej ze stron. Nie ocenia postępowania stron, nie ocenia poczynionych ustaleń (chyba, że zgodnie z wiedzą mediatora ustalenia są niezgodne z przepisami obowiązującego prawa), mediator nie doradza, nadzoruje prawidłowość procesu mediacji. Mediator nie jestem stroną w sporze.

poufność

Informacje pozyskane w trakcie rozmowy mediacyjnej są poufne, mediator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której strony sporu wspólnie – z jakichś przyczyn – zwalniają mediatora z tego obowiązku. Informacji, które pojawią się w trakcie mediacji nie można wykorzystać w trakcie ewentualnej rozprawy sądowej, a mediator nie może wystąpić w roli świadka.

neutralność

 

Mediator dba o zachowanie równowagi i nie faworyzuje żadnej ze stron.

akceptowalność

Strony sporu muszą zaakceptować osobę mediatora. Jeżeli z jakichś przyczyn osoba mediatora nie odpowiada stronom mają one prawo do jego zmiany.

CELE MEDIACJI

  • zawarcie ugody jako zapobieżenie lub rozwiązanie sporu,
  • osiągnięcie porozumienia, tzn. takich ustaleń, które okażą się co najmniej do przyjęcia przez wszystkie strony sporu,
  • znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało strony sporu i w związku z tym będą skłonne świadomie i dobrowolnie
    je zaakceptować.

Umysł ścisły zafascynowany psychologią oraz każdą inną dziedziną zajmującą się człowiekiem, jego wnętrzem i relacjami z otoczeniem.

Obrazy

O mnie

Coaching

Mediacje

Szkolenia

Kontakt