Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych dotyczy sklepu internetowego dostępnego na stronie www.annalempa.pl, zwanego dalej Sklepem prowadzonego przez Annę Lempę, zwaną dalej Administratorem. Państwa prywatność jest dla nas równie ważna, jak nasza własna i traktujemy ją bardzo poważnie. Dlatego Państwa dane osobowe nie były, nie są i nie będą przez nas sprzedane ani wynajmowane. Deklarujemy również, że nie będą przez nas przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, w których jesteśmy zobowiązani do tego według przepisów prawa bądź jest to niezbędne do świadczenia naszych usług. Wszystkie procedury związane z ochroną danych, ich gromadzeniem, przechowywaniem i zarządzaniem zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych Nr. 2016/679 i postanowieniami obowiązujących prawnych. Obecny dokument określa, które z Państwa danych są przez nas gromadzone i w jakim celu Przetwarzane. Przedstawiona Polityka zawiera również informacje o ochronie danych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawa gwarantowane we wspomnianych powyżej przepisach. Zależy nam na podkreśleniu, że niektóre z naszych działań są świadczone przez strony trzecie. W takiej sytuacji osoby te działają jedynie wg ściśle określonych zasad i na podstawie stosownych upoważnień.

Skróty użyte w dalszej części: Przetwarzanie – gromadzenie, przechowywanie, przesyłanie, usuwanie i (lub) inne wykorzystywanie danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to znaczy sprzedażą produktów oferowanych przez Sklep. Dane osobowe – informacje o osobie, na podstawie których jej tożsamość może zostać zidentyfikowana, takie jak: imię, nazwisko, adres lub adres mailowy.

Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy są wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Aby odwołać swoją zgodę wystarczy, skontaktować się z nami na adres mailowy poczta@annalempa.pl. Zgodnie z przytoczonymi na wstępie przepisami przysługuje Państwu również prawo do wglądu/uzupełnienia lub korekty treści dotyczących Państwa danych osobowych.

Wyszczególnienie przetwarzanych przez nas danych

W związku z prowadzoną przez nasz Sklep działalnością przetwarzamy następujące dane: – imię i nazwisko, – adres zamieszkania lub siedziba firmy, – dane konieczne do wystawienia rachunku, – adres e-mail, – nr telefonu (jeżeli został nam przez Państwa podany), Ponadto przechowywana jest historia Państwa zakupów.

Dlaczego potrzebujemy przetwarzać Państwa dane?

Do sfinalizowania transakcji w naszym Sklepie potrzebujemy podania przez Ciebie danych osobowych. Tylko tak możemy wywiązać się z realizacji umowy sprzedaży naszych produktów i usług. Wykorzystując podane przez Ciebie dane będziemy mogli:

· być z Tobą w bezpośrednim kontakcie (mailowym lub telefonicznym)

· dostarczyć na wskazany przez Ciebie adres zamówione produkty

· informować Cię o przebiegu realizacji zamówienia i jego wysyłce

· w razie konieczności informować Cię o przebiegu postępowania reklamacyjnego oraz obsłudze zwrotu

· wystawić fakturę na podstawie podanych przez Ciebie danych.

W przypadkach określonych przepisami prawa możemy być zobowiązani, żeby przekazać Państwa dane w efekcie postanowień sądów, odrębnych przepisów prawa lub stosownych postanowień władz.

Udostępnianie danych stronom trzecim

Sklep nie udostępnia danych osobowych innym firmom. Wyjątek stanowią:

· firmy kurierskie realizujące dostawy zamówionych przez Państwa towarów,

· organy publiczne zajmujące się ściganiem nadużyć oraz przestępstw, oraz kontrolą skarbową.

Prawo zmiany

Sklep w związku ze stałym rozwojem swoich usług zastrzega sobie prawo do zmiany zasad ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje o wszystkich zmianach będą na bieżąco publikowane na stronie.

Czas przechowywania Państwa danych

Państwa dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu. Z uwagi na przepisy podatkowe mogą być one przechowywane nawet przez okres 5 lat.

Działania gwarantowane przez prawo

Zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych, w każdej chwili mają Państwo prawo do:

· informacji o przetwarzanych danych osobowych (prawo dostępu do danych)

· otrzymania kopii Państwa danych osobowych (prawo do przenoszenia)

· wymagania korekty błędnych lub mylnych oraz uzupełnienia brakujących danych (prawo do poprawiania danych)

· wymagania usunięcia Twoich danych (prawo do usunięcia danych)

· prośby o ograniczenie przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia)

· zgłoszenia skargi do organu nadzorczego (prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym)

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji dokumentu: Polityka prywatności. Jej aktualna i najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

Ciasteczka (Cookies)

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Ponadto w każdej chwili możesz je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W naszym Sklepie pliki cookies wykorzystujemy do: – danych statystycznych

– zapamiętywania informacji o Twojej sesji

– zadbania o jak najbardziej funkcjonalne korzystanie przez Ciebie z naszego sklepu.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na podstronach nużywanej przez Ciebie przeglądarki.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych w trakcie korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie www.annalempa.pl prosimy kierować zapytania do Administratora Danych Osobowych pod adresem mailowym poczta@annalempa.pl

Polityka prywatności

Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Właścicielem strony internetowej www.annalempa.pl jest Anna Lempa.

2. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.annalempa.pl.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.

2. Sprzedawca – Anna Lempa

· Klient – każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą), który dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu.

· Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.annalempa.pl

· Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

· Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub korespondencji mailowej, telefonicznie lub inną drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu poczta@annalempa.pl) zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

· Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu, którego zadaniem jest umożliwienie złożenia Zamówienia (co polega na dodaniu Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy).

· Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty przeznaczone do zakupu. W koszyku istnieje również możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości produktów.

· Produkt – dostępna w Sklepie rzecz/usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

· Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, rozumiana jako umowa zawarta na odległość, czyli umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, zawarta za pośrednictwem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: poczta@annalempa.pl

2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 693 711 228

3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 31 1020 2313 0000 3202 0148 0037

· Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

· Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 15.00-20.00.

§ 4

Wymagania techniczne

Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail oraz numer telefonu.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

4. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za towar lub usługę wskazana w jego opisie oraz, o ile ma to zastosowanie, koszt dostawy towaru wskazany w koszyku podczas składania zamówienia.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

· wejść w odpowiednią zakładkę na stronie Sklepu pod adresem: www.annalempa.pl wybrać produkt/usługę (produkty/usługi) i dodać je do koszyka

· przejść do koszyka

· opłacić zamówiony produkt

· odebrać potwierdzenie zamówienia, które zostanie wysłane pod wskazany adres mailowy

W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia, w tym jego ceny, i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Za zakupione w Sklepie towary oraz usługi Kupujący może zapłacić: przelewem, bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy 31 1020 2313 0000 3202 0148 0037 lub za pośrednictwem aplikacji BLIK na numer telefonu Sprzedawcy - +48 693 711 228.

2. Każdorazowo szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie w najkrótszym możliwym czasie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez

Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

3. Sprzedawca nie odpowiada za miejsce dotarcia wiadomości e-mail (w tym za potraktowanie wiadomości jako spam).

4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności przelewem tradycyjnym lub za pomocą aplikacji BLIK na numer telefonu Sprzedającego w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

5. Wysyłka zamówionego towaru następuje najpóźniej 7 dni od opłacenia zamówienia (chyba że strony postanowią inaczej). W przypadku towarów oferowanych w przedsprzedaży lub z adnotacją dotyczącą terminu dostępności wysyłka nastąpi w pierwszym możliwym terminie.

6. Przy zakupie usług Sprzedający i Kupujący ustalają termin realizacji usługi.

7. Warunki odstąpienia od zakupionych usług precyzowane są każdorazowo na stronie z konkretną ofertą.

8. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru i usługi bez wad.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. W przypadku zakupu towaru Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zakupu usługi, której realizacja odbyła się w terminie krótszym niż 14 dni. oOdstąpienie od Umowy wymaga złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wysłanego do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego tego terminu pocztą tradycyjną lub na adres mailowy podany w § 3.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Konsumentowi towaru.

3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy zakupu towaru Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatności będące równoważnością wartości zakupionego lub zakupionych towarów. Zwrot następuje w najszybszym możliwym terminie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwróconego towaru. Towar musi być w nienaruszonym stanie i nie przedstawiać jakichkolwiek cech użytkowania. Koszt odesłania zwracanego towaru pokrywa Kupujący.

5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przez przelew bankowy na konto, z którego zakup został dokonany, chyba że Strony postanowią inaczej.

§ 10

Prawo odstąpienie od umowy – wyłączenia

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość określone w § 9 nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

· dotyczących świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca lub osoba przez niego wskazana wykonała w pełni usługę;

· w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowalna, wyprodukowana lub przygotowana według specyfikacji Konsumenta lub zmodyfikowana pod szczególne potrzeby Klienta.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

2. Konsument ma również możliwość skorzystania m.in. z prowadzonej przez Komisję Europejską, internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie www.annalempa.pl.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy są zawierane w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

5. W przypadku ewentualnego sporu Sprzedawcy z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Anna Lempa
Pracowania Rozwoju Poszukiwania

poczta@annalempa.pl

Strona stworzona w kreatorze WebWave.